نظر سنجی
 
 
بسمه تعالی
 
                                                                                                تاریخ :    1/12/1390
                                                                                                شماره  :   76119/33-17
صورتجلسه:
دراجرای ماده 64 و تبصره 2 ماده 54 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحیه مصوب 27/11/80 موضوع تعیین ارزش معاملاتی واجاری املاک شهرستان لارستان با برگزاری جلسات متعدد و بحث و تبادل نظر با حضور نمایندگان ادارات محترم مسکن و شهر سازی ، ثبت اسناد و املاک ، جهاد کشاورزی ،امور مالیاتی و نمایندگان معرفی شده از طریق شوراهای محترم شهر و بخشداری مرکزی لارستان کمیسیون نهائی در تاریخ 1/12/1390 در محل اداره امور مالیاتی لارستان برگزار گردید که با رعایت مفاد ماده 64 ق.م.م اصلاحی مصوب 27/11/80  پس ازبحث و تبادل نظر ارزش معاملاتی و اجاری املاک شهرستان لارستان موضوع تبصره 2 ماده 54 ق.م.م جهت عملکرد سال 1391 به شرح پیوست و امضاء نمایندگان مزبور به تصویب نهایی رسید ./ 
 
ضوابط اجرائی ارزش معاملاتی املاک شهر لار و اجرا در سال 1391
 
قسمت اول : ارزش عرصه
الف ) ارزش عرصه املاک به جز املاک زراعی و بایر :
 • تا 2000 متر مربع برابر ارزشهای تعیین شده در دفترچه ارزش معاملاتی
 • تا 4000 مترمربع مازاد بر 2000 متر مربع 85 درصد ارزش های تعیین شده در فترچه ارزش معاملاتی
 • مازاد بر 4000 متر مربع 75 درصد ارزشهای تعیین شده در دفترچه ارزش معاملاتی
 • در محاسبه ارزش املاکی که دارای 3 بریا بیشتر می باشند بالاترین ارزش معبر مربوطه ملاک عمل خواهد بود .
 • ارزش عرصه املاک واقع در میادین وچار راه هایی که در بلوک مربوطه برای آن ارزش خاص تعیین نشده است برابر بالاترین ارزش معبری است که از آن میدان یا چهار راه نشعب می شود .
 • ارزش املاک واقع در سراها ، پاساژها و کاروانسراهای منشعب از هر خیابان کوچه یا بازار که در بلوکهای مربوطه برای آن ارزش خاص تعیین نشده است برابر همان خیابان ، کوچه یا بازار منظور شود .
 • ارزش عرصه املاکی که دارای راه عبور مستقلی نبوده وحق عبور از ملک مجاور را دارند برابر 60درصد ارزش معبری است که راه عبور ملک مورد نظر از آن منشعب می شود .
 • ارزش املاکی که نیاز به اصلاح اسناد مالکیت دارند تا زمانی که اسناد مالکیت آنها اصلاح نشده باشد تابع مشخصات مندرج در سند مالکیت می باشد .
 • پلاکهائی که بین یا چند خیابان قرار گرفته و قیمت عرصه آن بر اساس ارزش معاملاتی شامل دو یا چند قیمت متفاوت شود ارزش معاملاتی آن تابع ارزش معاملاتی خیابانی است که ارزش آن بیشتر است .
 • زیر زمین جز طبقات ساختمان محسوب می شود و ارزش آن برابر فراز مربوطه محاسبه خواهد شد .
 • ارزش عرصه موقوفات عام با کسر 20درصد ارزش فراز مربوطه تعیین قیمت می گردد.
 • در ساختمان های چند طبقه ضمن انطباق وضعیت ساختمان در هر طبقه با جدول قیمت انواع ساختمانها ارزش هر طبقه بایستی جداگانه محاسبه وسپس کل ساختمان قیمت گذاری گردد .
 • سایر اراضی واقع در مناطق مسکونی تابع ارزش معاملاتی اراضی مسکونی و در مناطق کشاورزی تابع ارزش معاملاتی اراضی کشاورزی می باشد
 • ارزش خیابانها ، بزرگراهها و بلوارهای جدید الاحداث که قیمت آن در دفترچه ذکر نشده تابع ارزش نزدیکترین گذر همعرض خود می باشد .
ب ) ارزش عرصه املاک زراعی و بایر به شرح زیر قابل محاسبه می باشد :
1- ارزش اراضی زراعی آبی که بوسیله قنات ، چاه ، رودخانه و یا سایر روش ها آبیاری می شوند در پلاک ثبتی تا مساحت 10000 متر مربع برابر ارزش های تعیین شده و مازاد بر 10000 متر مربع تا 50000 متر مربع 75 درصد وبیش از 50000 متر مربع 50 درصد ارزشهای تعیین شده در بلوک مربوط محاسبه شود .
2- ارزش اراضی دیمزار در هر پلاک ثبتی تا مساحت 10000 متر مربع برابر 50درصد قیمت اراضی آبی و مازاد بر 10000 متر مربع برابر 25 درصد ارزشهای تعیین شده در بلوک مربوط محاسبه شود .
3- ارزش آن دسته از املاک زراعی و بایر که راه عبور مستقلی ندارند و حق عبور از ملک مجاور را دارند برابر 75 درصد ارزش معبری است که راه عبور ملک از آن منشعب می شود .
4- زمینهای مزروعی که مفروز نشده و بصورت مشاع در سهم اشخاص قرار دارد ، ارزش آن با کسر 30درصد تخفیف محاسبه می شود .
5- در مورد ارزش معاملاتی اراضی کشاورزی قیمت های مندرج در هر فراز مربوط به کل مساحت مورد معامله می باشد .
 
قسمت دوم : ارزش اعیانی 
 • برای محاسبه ارزش اعیانی املاک ، 60 درصد بالاترین ارزش هر متر مربع عرصه معبر مربوطه   ( که مبنای محاسبه ارزش معاملاتی عرصه ملک قرار گرفته است ) به قیمت هر متر مربع ساختمان مندرج در جدول ارزش معاملاتی اعیانی اضافه و مبنای محاسبه ارزش هر متر مربع اعیانی قرار گیرد .
 • در ساختمانهای مسکونی و اداری بیش از چهار طبقه ( بدون احتساب زیر زمین و پیلوت ) از طبقه پنجم به بالا و مشروط به داشتن آسانسور به ازای هر طبقه بالاتر 5/1 درصد به ارزش اعیانی که مطابق بند یک فوق تعیین می گردد اضافه شود .
 • در املاک تجاری و صنعتی 30درصد و املاک اداری و خدماتی20درصد به ارزش اعیانی که مطابق بند یک فوق تعیین می گردد اضافه شود .
 • ارزش هر متر مربع پارکینگ و انباری معادل 50 درصد ارزش اعیانی که مطابق بند یک فوق تعیین می گردد محاسبه می شود .
 • در محاسبه ارزش اعیانی املاک ، مشاعات ساختمان جزء اعیانی محسوب نمی شوند .
 • به ازاء هر سال قدمت ساختمان ( با ارائه اسناد ومدارک مثبته ) تا سقف 20 سال نسبت به سال محاسبه ارزش معاملاتی 2 درصد از ارزش اعیانی که مطابق بند های فوق تعیین می گردد کسر شود .
 • ارزش اعیانی ساختمانها ، سالنها و کارگاههای نیمه تمام به شرح ذیل تعیین می گردد . ضمنا در ملکی که دارای دو یا چند طبقه می باشند ارزش اعیانی هر طبقه بر اساس تطبیق وضعیت موجود آن با یکی از مراحل سه گانه ذیل محاسبه گردد .
 
 ردیف
 
ساختمان
 
سالن ها و کارگاهها
درصد از کل ارزش اعیانی
   1
اسکلت
فونداسیون
30%
   2
سفت کاری
اسکلت
60%
   3
نازک کاری
دیوار کشی
85%
 
ارزش معاملاتی اعیان
ردیف
 
نوع ساختمان
 
قیمت هر مترمربع (ریال) به حروف
 قیمت هر مترمربع (ریال) به عدد
1
ساختمانهای تمام بتون (اسکلت- دیوار – سقف )
هشتاد و پنج هزار
85000
2
ساختمانهای اسکلت بتونی واسکلت فلزی
هفتاد و پنج هزار
75000
3
ساختمانهای آجری
پنجاه هزار
50000
4
سوله
پنجاه و پنج هزار
55000
5
سایر ساختمانها
بیست و پنج هزار
25000
توضیح :
 • جهت محاسبه ارزش معاملاتی اعیانی ساختمانهای انبار ، کارگاه و توفقگاه از ردیف 4 جدول ارزش معاملاتی اعیانی استفاده گردد.
 • جهت محاسبه ارزش معاملاتی اعیانی سالن های پرورش دام و طیور و آبزیان ، 40% قیمت مندرج در ردیف 4 جدول ارزش معاملاتی اعیان ملاک عمل می باشد .
 • ارزش های تعیین شده در این مجموعه به ریال می باشد وارزش معاملاتی محاسبه شده ملک به هزار ریال گرد شود .
ارزش معاملاتی تاسیسات ، تجهیزات و ملحقات ساختمان
 
ردیف
 
نوع تاسیسات وتجهیزات و ملحقات
قیمت هر متر مربع (ريال) به حروف
قیمت هر متر مربع (ريال) به عدد
1
ساختمان با دستگاههای حرارت مرکزی ( شوفاژ سانترال ) یا اختصاصی در هر طبقه
چهار هزار
4000
2
ساختمان با دستگاه تهویه مطبوع ( چیلر و امثالهم ) باستثناء انواع اسپیلت در هر طبقه
هفت هزار
7000
3
استخر آب سرد بیش از 50متر مربع
هشت هزار
8000
4
استخر آب سرد کمتر از 50متر مربع
شش هزار
6000
5
استخر آب گرم بیش از 50متر مربع
ده هزار
10000
6
استخر آب گرم کمتر از 50متر مربع
هشت هزار
8000
7
ساختمانهای دارای حمام ، سونا و تاسیسات بخار هر متر مربع
هفت هزار و پانصد
7500
8
گلخانه بیش از 50متر
چهار هزار
4000
9
گلخانه کمتر از 50متر
سه هزار
3000
10
دکوراسیون داخل ساختمان از قبیل گچ بری و آئینه کاری باستثناء سر بخاریها و بوفه منحصرا در یک سطح محاسبه می گردد.
گچ بریهای پیش ساخته محاسبه نمی گردد.
هفده هزار
17000
11
پاسیو
جزء زیر بنا محسوب گردد
-
12
تراس و بالکن
نصف بها در هر متر مربع    
-
 
نوع تاسیسات وتجهیزات وملحقات اراضی کشاورزی و مصارف صنعتی
ردیف
 
نوع تاسیسات وتجهیزات و ملحقات
قیمت هر متر مربع (ريال) به حروف
قیمت هر حلقه چاه به عدد
1
استخر که مورد استفاده کسبی و تولیدی قرار گیرد هر متر مکعب
شش هزار
6000
2
چاه آب مورد استفاده کسبی و تولیدی 3 اینچی 14-10 لیترآب دهی در ثانیه
هشتصد و چهل هزار
840000
3
چاه آب مورد استفاده کسبی و تولیدی4 اینچی18-15 لیترآب دهی در ثانیه
یک میلیون  و سیصد و بیست هزار
1320000
4
چاه آب مورد استفاده کسبی و تولیدی 5 اینچی 23-19 لیترآب دهی در ثانیه
یک میلیون نهصد وبیست هزار
1920000
5
چاه آب مورد استفاده کسبی و تولیدی 6 اینچی 30-24 لیترآب دهی در ثانیه
سه میلیون
3000000
6
چاه آب مورد استفاده کسبی و تولیدی 8 اینچی 30 لیتر آب دهی در ثانیه و بیشتر
سه میلیون و هفتصد و بیست هزار
3720000
تبصره : موارد 2و 3و 4 و 5 و 6 در صورتی اعمال می گردد که چاه تجهیز شده باشد .
تذکر : ارزش موتورپمپ با توجه به نوع آن و استهلاک با نظر ارزیاب تعیین می گردد.  
 
منطقه یک:
شمال: بلوار استقلال
جنوب:کوههای صحرای باغ (بست شاهانی)
شرق:خیابان راهنمایی از 40متری سوم به طرف جنوب وامتداد آن تا کوههای جنوبی شهر
غرب:کوههای بعد از باغ انجیری (کوههای بعداز سیل بند)
 
ردیف
 
الف: شرح:اراضی منطقه به استثناء فرازهای «ب وج» ذیل
 
ارزش هر متر مربع (ريال) به عدد
ارزش هر متر مربع (ريال) به حروف
   1
اراضی واقع در خیابان راهنمایی ورانندگی
29500
 بیست و نه هزار و پانصد  
   2
اراضی واقع در خیابان بلوار استقلال(40متری سوم)
40000
 چهل هزار
   3
اراضی واقع در خیابان های 20 متری
33000
 سی وسه هزار  
   4
اراضی واقع در خیابانهای 12 متری (کلا")
22000
بیست ودو هزار
   5
اراضی واقع در خیابانها و کوچه های کمتر از 12متری
19000
نوزده هزار
   6
اراضی واقع در کوچه های کمتر از 8 متری
17000
هفده هزار
   7
اراضی مجتمع های مسکونی نشاط وخیرین مسکن ساز(کلا")
28000
بیست و هشت هزار
 
ردیف
 
  ب:شرح:ارزش اراضی واقع در شهرک باغ انجیری
 
ارزش هر متر مربع (ريال) به عدد
ارزش هر متر مربع (ريال) به حروف
1
اراضی واقع در خیابان های 25 متری
33000
سی و سه هزار
2
اراضی واقع در خیابان های 20 متری
25000
بیست وپنج هزار
3
اراضی واقع در خیابان های 12 متری
17000
هفده هزار
4
اراضی واقع در خیابان ها و کوچه های کمتر از 12 متری
13500
سیزده هزار و پانصد
5
اراضی واقع در کوچه های کمتر از 8 متری
11500
یازده هزار و پانصد
6
اراضی واقع در طول باغ انجیری
8500
هشت هزار و پانصد
 
ردیف
 
    ج:شرح:اراضی واقع در تنگ اسد
       
ارزش هر متر مربع (ريال) به عدد
ارزش هر متر مربع (ريال) به حروف
1
اراضی واقع در خیابان های 25 متری وبیشتر
13500
سیزده هزار و پانصد 
2
اراضی واقع در خیابان های 20 تا 25متری
10000
ده هزار
3
اراضی واقع در خیابان ها و کوچه های کمتر از20متری
8000
هشت هزار
4
اراضی واقع در خیابان ها و کوچه های کمتر از12متری
7000
هفت هزار  
5
اراضی واقع در کوچه های کمتر از8 متری
6000
شش هزار
 
منطقه دو:
شمال: خیابان پشت آموزش و پرورش قدیم و رودخانه شهرجدید بطرف خور
جنوب: کوههای جنوبی شهر جدید
شرق: کوههای شرقی شهر جدید
غرب: 20متری راهنمایی ورانندگی
منطقه دو الف:
شمال: خیابان پشت آموزش و پرورش قدیم و رودخانه شهرجدید بطرف خور
جنوب:کوههای جنوبی شهر جدید
شرق:رود خانه شهر جدید
غرب: 20متری راهنمایی و رانندگی
ردیف
 
شرح
             
ارزش هر متر مربع (ريال) به عدد
ارزش هر متر مربع (ريال) به حروف
   1
اراضی واقع در خیابان راهنمایی ورانندگی:
الف:از تقاطع بلوار استقلال بطرف جنوب تا سیل بند
 
ب: از تقاطع بلوار استقلال بطرف شمال تا 40متری اول
 
ج:از 40متری اول تا تقاطع خیابان شرکت نفت
 
29500
 
 
  35000
 
66000
 
 
 بیست و نه هزار و پانصد
 
 
سی وپنج هزار
 
شصت وشش هزار
   2
اراضی واقع در بلوار جمهوری اسلامی
 30000
سی هزار
   3
 اراضی واقع در بلوار آزادی
  28000
بیست و هشت هزار   
4
اراضی بلوار استقلال
25000
بیست و پنج هزار
 5
اراضی واقع در خیابانهای 20متری
الف: از انتهای جنوبی شهر بطرف شمال تا تقاطع بلوار استقلال
 
ب:از تقاطع بلوار استقلال تا تقاطع جمهوری اسلامی
 
  13500
 
 
 
  20000
 
سیزده هزار وپانصد
 
 
بیست هزار
 
   6
اراضی واقع در خیابانها و کوچه های 12متری و کمتر
الف:از انتهای جنوبی شهر تا تقاطع استقلال
 
ب:ازتقاطع استقلال تاتقاطع رودخانه شهرجدید بطرف خور
 
  11000
 
 
  13500
 
یازده هزار
 
سیزده هزار وپانصد
   6
اراضی واقع در کوچه های کمتر از 8 متری
  9000
نه هزار
 
منطقه دو  ب:
شمال: رود خانه شهر جدید بطرف  خور
جنوب: کوههای جنوبی شهر جدید
شرق: کوههای شرقی شهر جدید
غرب: رود خانه (مسجد حضرت خدیجه «س»)
 
ردیف
شرح
ارزش هر متر مربع (ريال) به عدد
ارزش هر متر مربع (ريال) به حروف
   1
اراضی واقع در بلوارآزادی ازتقاطع رودخانه بطرف شرق
17500
هفده هزار و پانصد   
   2
اراضی واقع در خیابان های 20 متری
13500
سیزده هزار و پانصد 
   3
اراضی واقع در خیابان های 16متری
10000
ده هزار
   4
اراضی واقع در خیابان ها و کوچه های 12 متری وکمتر
9000
نه هزار
   5
اراضی واقع در کوچه های کمتر از  8متری
7000
هفت هزار
 
منطقه3:
شمال:بلوار آزادی(چهل متری دوم)
جنوب:بلوار استقلال(چهل متری سوم)
شرق:20متری اداره راهنمایی و رانندگی
غرب:20متری وحدت(بعد از گاز باقری)
 
ردیف
شرح
ارزش هر متر مربع (ريال) به عدد
ارزش هر متر مربع (ريال) به حروف
   1
اراضی واقع در بلوارآزادی(40متری دوم)
45000
چهل وپنج هزار   
   2
اراضی واقع در بلواراستقلال(40متری سوم))
43000
چهل و سه هزار
   3
اراضی واقع در خیابان راهنمایی ورانندگی
40000
چهل هزار
   4
اراضی واقع در خیابان های 20 متری وحدت وجانبازان
35000
سی و پنج هزار
 
   5
اراضی واقع در خیابان ها و کوچه های 12 متری وکمتر
21000
بیست ویک هزار پنجاه
   6
اراضی واقع در کوچه های کمتر از 8 متری
19000
نوزده هزار 
 
منطقه 4:
شمال: بلوار آزادی (چهل متری دوم)
جنوب: بلوار استقلال(چهل متری سوم)
شرق: 20متری وحدت (بعد از گاز باقری)
غرب:امتداد کوههای باغ انجیری
 
ردیف
شرح
ارزش هر متر مربع (ريال) به عدد
ارزش هر متر مربع (ريال) به حروف
   1
اراضی واقع در بلوارآزادی(40متری دوم)
  40000
چهل هزار
   2
اراضی واقع در بلواراستقلال(40متری سوم)
  37000
سی و هفت هزار
   3
اراضی واقع در خیابان های 20 متری
  28000
بیست وهشت هزار
   4
اراضی واقع در خیابان هاو کوچه ها ی 12 متری وکمتر
  20000
بیست هزار
   5
اراضی واقع در کوچه های کمتر از 8 متری
  18000
هیجده هزار   
منطقه 5 :
شمال: بلوار جمهوری اسلامی (چهل متری اول)
جنوب: بلوار آزادی (چهل متری دوم)
شرق: 20متری اداره راهنمایی و رانندگی
غرب: 20متری وحدت (بعد از گاز باقری)
 
ردیف
شرح
ارزش هر متر مربع (ريال) به عدد
ارزش هر متر مربع (ريال) به حروف
1
اراضی واقع در بلوارجمهوری اسلامی(40متری اول)
53000
پنجاه   وسه هزار
2
و اراضی اقع در بلوارآزادی(40متری دوم)
47000
چهل و هفت هزار
3
اراضی واقع در خیابان راهنمایی ورانندگی
45000
چهل وپنج هزار
4
اراضی واقع در خیابان های 20 متری وحدت وجانبازان
34500
سی وچهار هزار وپانصد
5
اراضی واقع در خیابان ها و کو چه های 12 متری وکمتر
20000
بیست هزار
6
اراضی واقع در خیابان ها و کو چه های 12 متری وکمتر
18000
هیجده هزار
منطقه6 :
شمال: بلوار جمهوری اسلامی (چهل متری اول)
جنوب: بلوار آزادی (چهل متری دوم)
شرق: 20متری وحدت(بعد از گاز باقری)
غرب: خیابان غدیر جنوبی (خیابان اداره کشاورزی)
 
ردیف
شرح
ارزش هر متر مربع (ريال) به عدد
ارزش هر متر مربع (ريال) به حروف
1
اراضی واقع در بلوارجمهوری اسلامی (40متری اول)
45000
چهل و پنج هزار    
2
اراضی واقع در بلوارآزادی (40متری دوم)
30000
سی هزار
3
اراضی واقع در خیابان های 20 متری وحدت و جانبازان و زمانی
28000
بیست و هشت هزار
4
اراضی واقع در خیابان غدیر جنوبی
26500
بیست وشش هزار و پانصد    
5
اراضی واقع در خیابان ها و کوچه های12 متری و کمتر
13500
سیزده  هزار و پانصد
6
اراضی واقع درکوچه های کمتر از 8 متری
11500
یازده هزار و پانصد
 
منطقه 7:
شمال:خیابان 30 متری هلال احمر(حد فاصل میدان فرمانداری تا تقاطع 20 متری وحدت)
جنوب: بلوار جمهوری اسلامی (چهل متری اول)
شرق: 20متری اداره راهنمایی و رانندگی و بلوار دانشجو
غرب: 20متری وحدت
 
ردیف
شرح
ارزش هر متر مربع (ريال) به عدد
ارزش هر متر مربع (ريال) به حروف
   1
اراضی واقع در بلوارجمهوری اسلامی
47000
چهل وهفت هزار
   2
اراضی واقع دربلوار جوان(حد فاصل بیمارستان امام سجاد(ع) تا تقاطع 30متری هلال احمر
89000
 
هشتاد ونه هزار
  
   3
اراضی واقع در خیابان شرکت نفت:
الف:تاعمق 10متر بلوک های 1و2
 
ب:بلوک های 3و4
 
83000
 
33000
 
هشتاد و سه هزار
 
سی و سه هزار     
 
  4
اراضی واقع در خیابان30متری هلال احمر:
الف:تاعمق 10متر بلوک های 1و2
 
ب: بلوک های 3و4                                                  
 
66000
 
50000
 
شصت و شش هزار
 
 
پنجاه هزار
 
   5
اراضی واقع در خیابان راهنمایی و رانندگی
66000
شصت و شش هزار    
   6
اراضی واقع در خیابان های 20 متری وحدت و جانبازان
33000
سی و سه هزار    
 
   7
اراضی واقع در خیابان ها و کوچه های 12 متری وکمتر
الف: بلوک های 1و2
ب: بلوک های 3و4
 
22000
 
19000
 
بیست و دو هزار
 
نوزده هزار
 
   8
اراضی واقع درکوچه های کمتر از 8 متری
الف: بلوک های 1و2
ب: بلوک های 3و4
 
20000
17500
 
 
بیست هزار
 
هفده هزار و پانصد  
 
منطقه 8:
شمال:خیابان 30متری هلال احمر(از تقاطع20 متری وحدت تا میدان قبله)
جنوب: بلوار جمهوری اسلامی(از تقاطع20متری وحدت تا تقاطع غدیر جنوبی)
شرق: 20متری وحدت(از تقاطع هلال احمر تا بلوار جمهوری اسلامی)
غرب: خیابان غدیر جنوبی (از تقاطع هلال احمر تا بلوار جمهوری اسلامی)
 
ردیف
 
شرح
ارزش هر متر مربع (ريال) به عدد
ارزش هر متر مربع (ريال) به حروف
   1
اراضی واقع در بلوارجمهوری اسلامی
45000
چهل و پنج هزار    
   2
اراضی واقع در خیابان30متری هلال احمر:
الف: تا عمق 10متر بلوک های 5و 6
 
ب: بلوک 7                                                  
 
28000
 
66000
 
بیست و هشت هزار
 
شصت وشش هزار
   3
اراضی واقع در خیابان غدیر جنوبی
28000
بیست وهشت هزار
   4
اراضی واقع در خیابان های 20 متری وحدت وزمانی
28000
بیست وهشت هزار
   5
اراضی واقع در خیابان ها و  کوچه های 12 متری وکمتر:
الف:بلوک های 5و6
 
ب:بلوک 7
 
22000
 
 
17000
 
بیست ودو هزار
 
 
هفده هزار
   6
اراضی واقع درکو چه های کمتر از 8 متری :
الف:بلوک های 5و6
 
ب: بلوک 7
 
20000
 
16000
 
 
بیست هزار
 
 
شانزده هزار
منطقه 9:
شمال:خیابان 30 متری هلال احمر (میدان قبله تامیدان امام رضا(ع) )
جنوب:کوههای جنوبی شهر جدید
شرق:20متری غدیر جنوبی
غرب:ابتدای ضلع غربی خیابان اداره کل راه و ترابری
 
ردیف
شرح
ارزش هر متر مربع (ريال) به عدد
ارزش هر متر مربع (ريال) به حروف
1
اراضی واقع در خیابان30متری هلال احمر
40000
چهل هزار
2
اراضی واقع در خیابان غدیر جنوبی
33000
سی و سه هزار     
3
اراضی واقع در بلوارجمهوری اسلامی
37000
سی و هفت هزار
4
اراضی واقع در خیابان های 20 متری
20000
بیست هزار    
5
اراضی واقع در خیابان ها وکوچه های 12 متری وکمتر
13500
سیزده هزار و پانصد
6
اراضی واقع در کوچه های کمتر از 8 متری
11500
یازده هزار و پانصد
 
منطقه 10:
شمال:امتداد جاده لار- گراش
جنوب:کوههای جنوبی شهر جدید
شرق:امتداد دیوار غربی اداره کل راه و ترابری
غرب:انتهای محدودۀ غربی شهر لار
 
ردیف
شرح
ارزش هر متر مربع (ريال) به عدد
ارزش هر متر مربع (ريال) به حروف
1
 
الف: اراضی واقع در جاده لار گراش تا عمق 20متر
 
ب : اراضی واقع در خیابان های 20 متری
 
 
ج: اراضی واقع در خیابان های 16 متری
 
 
د: اراضی واقع در خیابان های 12 متری وکمتر
 
66000
 
 
33000
 
 
 
28000
 
 
22000
 
شصت وشش هزار
 
سی و سه هزار
 
 
بیست وهشت هزار
 
بیست ودو هزار
2
اراضی واقع در کوچه های کمتر از 8 متری
20000
بیست هزار 
3
اراضی واقع درامتداد جاده لار گراش از رودخانه تنگ گوروه به طرف غرب تاعمق50متر
1700
یک هزار و هفتصد 
4
اراضی واقع در شهرک ولایت و محدوده شهرک مسکن مهر
الف: اراضی واقع در خیابانهای 25 متری و بیشتر
 
ب : اراضی واقع در خیابانهای 20 تا 25 متری
 
ج: اراضی واقع در خیابانها و کوچه های کمتر از 20 متری
 
د: اراضی واقع در خیابانها و کوچه های کمتر از 12 متری
 
13500
 
10000
 
8000
 
7000
 
 
سیزده هزاروپانصد
ده هزار
 
هشت هزار
 
هفت هزار
 
 
منطقه 11:
شمال:بلوارولایت ازتقاطع غدیر شمالی تا پیچ بلوار و امتداد آن تا کوههای شمالی دیسه و بائن و امتداد کوههای شمالی منطقه (کوههای دیسه وبائن)
جنوب:جاده لار گراش حد فاصل میدان قبله تا انتهای محدوده غربی شهر لار
شرق:خیابان غدیر شمالی (نگین نقره)
غرب:انتهای محدودۀ غربی شهر لار
 
ردیف
شرح
ارزش هر متر مربع (ريال) به عدد
ارزش هر متر مربع (ريال) به حروف
   1
 
 
 
 
اراضی واقع در جاده لار گراش:
الف:حد فاصل میدان قبله تا تقاطع رود خانه تنگ گوروه به عمق 30متر
 
ب: حد فاصل رود خانه تنگ گوروه به طرف غرب تا انتهای محدوده غربی شهربه عمق 50 متر
 
50000
 
11000
 
 
پنجاه هزار
یازده هزار
   2
اراضی واقع در بلوارولایت تا عمق 30متر
50000
پنجاه هزار
   3
اراضی واقع درخیابان غدیرشمالی تاعمق 30متر
50000
پنجاه هزار
   4
اراضی واقع در سایر خیابانهای 30متری وبیشتر
39000
سی و نه هزار
   5
اراضی واقع در خیابانهای 20 تا30متری
28000
بیست وهشت هزار
   6
اراضی واقع در خیابانهای 12 تا20متری
13500
سیزده هزار و پانصد
   7
اراضی واقع در خیابانهای کمتر از 12متری
11000
یازده هزار
   8
سایر اراضی فاقد طرح تفکیکی(بدون خیابان کشی)
11000
یازده هزار
   9
 
 
 
اراضی واقع درمنطقه مسکونی روستای بائن:
الف: اراضی واقع در خیابانهای12متری
 
ب: اراضی واقع در خیابانهای 8متری
 
ج: اراضی واقع در خیابانهای کمتراز 8متر
 
8000
 
5500
 
 
4500
 
هشت هزار
 
پنج هزار و پانصد
 
چهار هزار و پانصد
   10
اراضی کشاورزی درمنطقه
330
سیصد و سی
ارزش عرصه مجتمع های مسکونی تا بع عمق اول خیابانی که در مجاورت آن قرار گرفته است محاسبه می شود.
 
منطقه 12:
شمال: بلوار ولایت ( حد فاصل میدان امام تا تقاطع غدیر شمالی(نگین نقره)
جنوب:  خیابان 30 متری هلال احمر(حد فاصل میدان فرمانداری تا میدان قبله)
شرق: خیابان فرهنگ (حد فاصل میدان فرمانداری تا میدان امام )
غرب: غدیر شمالی
 
ردیف
شرح
ارزش هر متر مربع (ريال) به عدد
ارزش هر متر مربع (ريال) به حروف
 
: اراضی محدوده واقع فیمابین30 متری هلال احمر(جنوب) 12 متری گذر نامه(شمال) بلوار فرهنگ (شرق) و غدیرشمالی (غرب)
 
 
   1
اراضی واقع در خیابان30متری هلال احمر:
الف:بلوک های 1و2
 
ب: بلوک های 3و4
 
ج:بلوک های5و6
 
د:بلوک 7
 
66000
 
50000
 
  28000
 
66000
شصت و شش هزار
  
پنجاه هزار
 
بیست و هشت هزار
 شصت وشش هزار
   2
اراضی واقع در خیابان30متری گراش:
الف:بلوک های 1و 2و 3 و 4 و 5 و 6
 
ب:بلوک 7
 
50000
 
     66000
 
پنجاه هزار
 
شصت وشش هزار
   3
اراضی واقع در خیابان فرهنگ تا عمق 20متر:
الف:از خیابان هلال احمر تا12متری بانک ملی
 
ب:از12متری بانک ملی تا میدان امام خمینی(ره)
 
110000
 
    89000
 
یکصد و ده هزار
هشتاد و نه هزار
   4
اراضی واقع در بلوارولایت تا عمق 30 متر
89000
هشتاد و نه هزار 
   5
اراضی واقع در خیابان های 20 متری وحدت وجانبازان
33000
سی و سه هزار    
   6
اراضی واقع در خیابان های 20متری و کمتراز20 متری :
الف:بلوک های 1و2
ب: بلوک های 3 و 4
 
ج:بلوک های 5 و 6
 
د:بلوک 7
 
    20000
    17000 
 
17000
 
20000
 
بیست هزار
هفده هزار
 
هفده هزار
 
بیست هزار
7
اراضی واقع در خیابان ها و کوچه های کمتر از 12 متری
16000
شانزده هزار
8
اراضی واقع در کوچه های کمتر از 8 متری
14000
چهارده هزار
 
ردیف
شرح
ارزش هر متر مربع (ريال) به عدد
ارزش هر متر مربع (ريال) به حروف
 
:اراضی محدوده واقع فیمابین
بلوار ولایت (شمال) و12متری گذر نامه (جنوب) بلوار فرهنگ (شرق) و غدیرشمالی(غرب)
 
 
1
اراضی واقع در خیابان های 20 متری وحدت و جانبازان
   45000
 چهل و پنج هزار   
2
اراضی واقع در خیابان های 20متری و کمتراز20 متری
 33000 
سی و سه هزار    
3
اراضی واقع در خیابان ها وکوچه های کمتر از 12 متری
29500
بیست و نه هزار و پانصد
4
اراضی واقع در کوچه های کمتر از 8 متری
26500
بیست و شش هزار و پانصد 
ارزش عرصه مجتمع های مسکونی تا بع عمق اول خیابانی که در مجاورت آن قرار گرفته است محاسبه می شود.
 
منطقه 13:
شمال:12متری مسجد النبی(ص )
جنوب:کوههای شهر جدید – رودخانه شهر جدید به طرف خور انتهای محدوده لار و خور
شرق:خط فرضی شمال به جنوب که از آب انبارها عبور می کند (قبل از اراضی مسکونی خور )
غرب:بلوار جوان و بلوار دانشجو (حد فاصل 12متری مسجد النبی تا بیمارستان امام سجاد (ع) )
 
ردیف
شرح
ارزش هر متر مربع (ريال) به عدد
ارزش هر متر مربع (ريال) به حروف
   1
اراضی واقع در 30متری شهدا (فرمانداری)
50000
پنجاه هزار
   2
اراضی واقع در 30متری مطهری (برق):
الف:بلوک های 1و2و3و4
 
ب:بلوک های 5 وبعد
 
40000
 
 20000
 
چهل هزار
 
 
بیست هزار  
   3
اراضی واقع در خیابان های 20 متری
26500
بیست و شش هزار و پانصد  
   4
اراضی واقع در خیابانها و کوچه های کمتر از 12متری :
الف: بلوک های 1و2و3و4
 
ب:بلوک های 5 و بعد
 
17000
  
8900
 
 
هفده هزار
 
 
هشت هزار و نهصد
   5
اراضی واقع در خیابان رود خانه شهر جدید به خوربه عمق 10متر(خیابان مقابل هتل کوثربلوک اول)
80000
 
هشتاد هزار
   6
اراضی واقع دربلوار جوان وبلوار  فرهنگ (حد فاصل بیمارستان امام سجاد(ع)تا12متری مسجد النبی(ص)
93000
 
نود وسه هزار
   7
اراضی واقع درکو چه های کمتر از 8 متری :
الف:بلوک های1و2و3و4
 
ب:بلوک های 5 و بعد
 
 
16000
 
8000
 
 
 
شانزده هزار
 
هشت هزار
 
منطقه 14:
شمال:بلوار مهندس امامی به طرف شهرک صنعتی  (ادامه شرقی بلوار ولایت )
جنوب:12 متری مسجد النبی (ص )
شرق:جاده خور به شهر قدیم
غرب:بلوار فرهنگ (حد فاصل 12متری مسجد النبی(ص) تا میدان امام خمینی«ره» )
 
ردیف
شرح
ارزش هر متر مربع (ريال) به عدد
ارزش هر متر مربع (ريال) به حروف
   1
اراضی واقع دربلوار  فرهنگ تا عمق 20متر:
الف:از12متری مسجد النبی تا سالن سرپوشیده
 
ب:از سالن سرپوشیده تا میدان امام خمینی«ره»
 
89000
 
 
66000
 
هشتاد و نه هزار
 
 
شصت وشش هزار
   2
اراضی واقع دربلوار  امامی تاعمق 30متر
45000
چهل و پنج هزار    
   3
اراضی واقع در خیابان های 20 متری
33000
سی و سه هزار  
   4
اراضی واقع در خیابانها و کوچه های 12متری وکمتر:
الف:بلوک های 1و2
 
ب: بلوک های 3و4
 
ج:بلوک های5وبعد
 
20000
 
13500
 
   8900
 
بیست هزار
 
 
سیزده هزار و پانصد
 
هشت هزار ونهصد
  5
اراضی واقع در خیابانها و کوچه های کمتر از 8متری :
الف:بلوک های 1و2
 
ب: بلوک های 3و4
 
ج:بلوک های5وبعد
 
18000
 
11500
 
8000
 
هیجده هزار
 
 
یازده هزار و پانصد
 
هشت هزار
   6
اراضی فاقد طرح (بدون خیابان کشی )
8900
هشت  هزار و نهصد
 
منطقه 15:
شمال: خیابان باغ ملی (حد فاصل مدرسه کمیل تا جاده شهر قدیم به خور)
جنوب:بلوار مهندس امامی
شرق:جاده خور به شهر قدیم
غرب:بلوار قدیم بین دو شهر(بلوار مخابرات) حد فاصل میدان امام تا باغ ملی
 
ردیف
شرح
ارزش هر متر مربع (ريال) به عدد
ارزش هر متر مربع (ريال) به حروف
1
اراضی واقع دربلوار  بین دو شهر تا عمق 20متر
   50000
 
پنجاه هزار
2
اراضی واقع در خیابان های 20 متری وبیشتر
   39000
 سی و نه هزار
3
اراضی واقع در خیابانهای کمتر از 20متری
   11000
یازده هزار  
4
اراضی واقع در خیابان ها وکوچه های کمتر از 12 متری
9000
نه هزار
5
اراضی واقع در کوچه های کمتر از 8 متری
7000
هفت هزار
6
جهتین خیابان بنیاد شهید  تا عمق 30متر
   40000
 
چهل هزار
 
منطقه 16:
شمال: بلوار پرواز (از میدان صحبت لاری به طرف فرودگاه)
جنوب: زمینهای شهر خور و رشته کوههای جنوبی
شرق: انتهای زمینهای شهرک صنعتی وزمینهای پدز
غرب: جاده شهر قدیم به خور
 
ردیف
شرح
ارزش هر متر مربع (ريال) به عدد
ارزش هر متر مربع (ريال) به حروف
1
اراضی واقع درجهتین بلوار پرواز وجاده شهر قدیم به  خور تاعمق 10متر
29500
بیست ونه هزار و پانصد
2
اراضی واقع در خیابان های 40 متری
17000
هفده هزار
3
اراضی واقع در خیابان های 30 متری
13500
سیزده هزار و پانصد    
4
اراضی واقع در خیابان های 20 متری
11000
یازده هزار    
5
اراضی واقع در خیابان های 16 متری وکمتر
8000
هشت هزار
6
اراضی واقع در خیابان ها وکوچه های کمتر از 12 متری
7000
هفت هزار
7
اراضی واقع در کوچه های کمتر از 8 متری
6000
شش هزار
8
اراضی خور:
الف:جهتین خیایان اصلی تا عمق 20متر
ب:اراضی مسکونی واقع در خیابان ها تا 40 متری
ج:ارزش زمینهای مسکونی واقع در خیابان ها تا30 متری
د:اراضی مسکونی واقع در خیابان ها تا 20 متری
هـ:اراضی مسکونی واقع در خیابان ها تا12 متری وکمتر
و:اراضی واقع درکوچه های کمتر از 8 متری
 ی : اراضی فاقد طرح خور
 
70000
32000
 
22000
15000
 
11000
10000
 
8500
 
هفتادهزار
 
سی و دو هزار
بیست و دو هزار
پانزده هزار
 
 
یازده هزار
 
ده هزار
 
هشت هزارو پانصد
9
اراضی شهرک صنعتی (کلا")
5000
پنج هزار
10
اراضی شهرک عدالت(کلا")
6500
شش هزار و پانصد
 
منطقه 17:
شمال: خیابان جهاد (حد فاصل میدان حوزه علمیه تا چهارراه شهید باقر پوریان)
جنوب: میدان بزرگ امام خمینی «ره»
شرق: بلوارقدیم بین دو شهر(بلوار مخابرات)
غرب : بلوار سید عبدالحسین لاری
ردیف
 
شرح
ارزش هر متر مربع (ريال) به عدد
ارزش هر متر مربع (ريال) به حروف
   1
اراضی واقع دربلوار  مخابرات تاعمق 30 متر
55000
پنجاه و پنج هزار
   2
اراضی واقع دربلوارسید عبدالحسین لاری تا عمق 20متر
55000
پنجاه و پنج هزار
   3
اراضی واقع در خیابان جهاد تا عمق 20متر
40000
چهل هزار
   4
اراضی واقع در خیابانها و کوچه های 12متری و کمتر
13500
سیزده هزار و پانصد
5
اراضی واقع در کوچه های کمتر از 8 متری
11500
یازده هزار و پانصد
 
منطقه 18:
شمال: خیابان میدان مدرس به طرف قلعه اژدها پیکر
جنوب: بلوار ولایت از میدان بزرگ امام خمینی به طرف غرب وامتداد آن تا کوههای بائن
شرق: بلوار سید عبدالحسین لاری و خیابان مدرس جنوبی(میدان امام تا میدان مدرس)
غرب:کوههای دیسه وبائن
 
ردیف
شرح
ارزش هر متر مربع (ريال) به عدد
ارزش هر متر مربع (ريال) به حروف
1
اراضی واقع در خیابان مدرس جنوبی
83000
هشتاد و سه هزار
2
اراضی واقع دربلوارسید عبدالحسین لاری
61000
شصت و یک هزار
3
اراضی واقع دربلوارولایت از میدان امام تاضلع غربی پمپ بنزین تاعمق30متر
89000
 
هشتاد ونه هزار
  
4
اراضی واقع دربلوارولایت ازضلع غربی پمپ بنزین تاپیچ بلوار  تاعمق30متر
45000
چهل و پنج هزار   
5
اراضی واقع در خیابان اژدها پیکر
45000
چهل و پنج هزار  
6
 
 
 ارزش سایر اراضی واقع در محدوده بین خیابانهای مدرس جنوبی  وسید عبدالحسین لاری (شرق)وبلوارولایت(جنوب)  خیابان آتی الاحداث ضلع شرقی پمپ بنزین وامتداد آن تا کوههای غربی شهر قدیم تا قلعه اژدها پیکر(غرب)
الف : اراضی واقع در فلکه مدرس تا میدان سید عبدالحسین لاری
ب : اراضی واقع در فلکه سید عبدالحسین لاری تا بلوار
CNG
ج : اراضی واقع از بلوار CNG تا میدان امام خمینی
13500
 
 
 
 
15000
 
13500
 
20000
سیزده هزار و پانصد
 
 
 
 
پانزده هزار
 
 
سیزده هزار و پانصد
 
بیست هزار
7
اراضی فاقد طرح در محدوده فوق
5500
پنج هزار و پانصد          
8
اراضی باز کشاورزی در این محدوده
330
سیصد و سی
 
منطقه 19:
شمال: خیابان آیت ا...طالقانی-میدان شهید نصیری لاری وخیابان هفده شهریور
جنوب: خیابان جهاد
شرق: خیابان آیت ا...خامنه ای وامتدادآن به طرف چهار راه باقر پوریان
غرب:خیابان مدرس جنوبی (حد فاصل میدان مدرس تا میدان حوزه علمیه)
 
ردیف
شرح
ارزش هر متر مربع (ريال) به عدد
ارزش هر متر مربع (ريال) به حروف
1
اراضی واقع درخیابان آیت ا...طالقانی- میدان شهید نصیری لاری وخیابان هفده شهریورتا عمق 10متر
110000
 
یکصد و ده هزار  
2
اراضی واقع درخیابان آیت ا...خامنه ای ازچهار راه میدان تا چهار راه شهید باقر پوریان تا عمق10متر
 61000
 
شصت و یک هزار
3
اراضی واقع درخیابان مدرس جنوبی(حد فاصل میدان مدرس تا میدان حوزه علمیه)
  83000
 
هشتاد و سه هزار
4
اراضی واقع در خیابان های 20 متری
  20000
 
بیست هزار   
5
اراضی واقع در خیابان ها و کوچه ها ی12 متری وکمتر
  14500
چهار ده هزار و پانصد
6
اراضی واقع در کوچه های کمتر از 8 متری
12600
دوازده هزار و ششصد
 
منطقه 20:
شمال: رودخانه وروند از تقاطع خیابان آیت ا... خامنه ای تا نبش ضلع شرقی فرودگاه
جنوب: بلوار پرواز(از چهار راه باقرپوریان به طرف فرودگاه تا پیچ بلوار وادامه فرضی تامنتها علیه شرقی)
شرق: به موازات فنس شرقی فرودگاه وادامه خط فرضی آن
غرب: خیابان آیت ا...خامنه ای وادامه ازابتدای جاده خور تامیدان صحبت لاری
 
ردیف
شرح
ارزش هر متر مربع (ريال) به عدد
ارزش هر متر مربع (ريال) به حروف
1
اراضی واقع در خیابان شهید طاهری(گردان)و خیابان ساحلی تا عمق 10 متر:
الف:از تقاطع خیابان آیت ا...خامنه ای تا ضلع شرقی استادیوم
 
ب:از ضلع شرقی استادیوم آخر(به طرف شرق)
 
53000
 
26500
پنجاه و سه هزار
 
بیست و شش هزار و پانصد
2
اراضی واقع در خیابان آیت ا...خامنه ای ازخیابان ساحلی تا چهار راه شهید باقر پوریان
61000
شصت ویک هزار
3
اراضی واقع درجهتین خیابان آیت ا... سیدعلی اصغر موسوی تاعمق 10 متر:
الف: از تقاطع خیابان آیت ا...خامنه ای تا خیابان جدیدالاحداث پشت منطقه انتظامی
ب:از خیابان جدیدالاحداث پشت منطقه انتظامی تامنتها علیه شرقی
 
53000
 
26500
پنجاه و سه هزار
 
بیست و شش هزار و پانصد
4
اراضی واقع در کوچه قبله دعا به طرف خیابان سید علی اصغر موسوی تا نبش دبستان دهخدا
13500
سیزده هزار و پانصد
 
5
اراضی واقع دربلوارپرواز تاعمق 10متر:
الف:از چهار راه شهید باقر پوریان تا خیابان جدید الاحداث پشت منطقه انتظامی
ب:از خیابان جدید الاحداث پشت منطقه انتظامی تامنتها علیه شرقی
 
29500
 
20000
بیست ونه هزار و پانصد
بیست هزار
6
اراضی واقع در خیابان های 40 متری
22000
بیست و دوهزار 
7
اراضی واقع در خیابان های 30 متری
20000
بیست هزار
8
اراضی واقع در خیابان های 20 متری
15500
پانزده هزار و پانصد    
9
اراضی واقع در خیابان های 12 متری وکمتر
11000
یازده هزار
10
اراضی واقع در کوچه های کمتر از 8 متری
9000
نه هزار
11
اراضی فاقد طرح
5500
پنج هزار وپانصد
12
اراضی کشاورزی براک و فرودگاه
330
سیصد و سی
 
منطقه 21:
شمال: کوههای تل سرخ (کوههای شمال شهر)
جنوب: رود خانه وروند 
شرق: ادامه بلوار پرواز  به طرف میدان امام حسین (ع) وزمینهای قطب آباد وصحرای لطیفی
غرب: حد نهایی غرب شهرحد فاصل رودخانه تا کوههای شمالی
 
ردیف
شرح
ارزش هر متر مربع (ريال) به عدد
ارزش هر متر مربع (ريال) به حروف
1
اراضی واقع درخیابان آیت ا...خامنه ای از رودخانه وروند به طرف شمال تا عمق 10متر
33000
سی وسه هزار
2
اراضی واقع درخیابان آیت ا...سعید ی تا عمق 10متر
45000
چهل و پنج هزار    
3
اراضی واقع در خیابان شهید طالعی(مرتضوی)تا ابتدای کمیته امداد امام تاعمق 20 متر
17000
هفده هزار
4
اراضی واقع در جهتین خیابان مدرس شمالی (از سه راه ساحلی تا سه راه قدمگاه )
60000
شصت هزار
5
اراضی واقع در خیابان های 20 متری
13500
سیزده هزار و پانصد    
6
اراضی واقع در خیابان ها و کو چه های 12 متری وکمتر
10000
ده هزار
7
اراضی واقع در کوچه های کمتر از 8 متری
9000
نه هزار
8
اراضی فاقد طرح
3300
سه هزارو سیصد
9
اراضی باز کشاورزی در این محدوده
330
سیصد و سی
10
اراضی واقع در خیابان ساحلی ( محله ترکها )
30000
سی هزار
11
اراضی واقع در خیابان دروازه شیراز
40000
چهل هزار
12
اراضی واقع در بلوار امام حسین ( از نمایندگی گاز تا فلکه ورودی لطیفی )
 
25000
 
بیست و پنج هزار
 
منطقه 22 الف :
شمال:خیابان ساحلی
جنوب: خیابان آیت ا...طالقانی-میدان شهید نصیری لاری وخیابان هفده شهریور
شرق: : خیابان آیت ا...خامنه ای
غرب: خیابان مدرس شمالی
ردیف
شرح
ارزش هر متر مربع (ريال) به عدد
ارزش هر متر مربع (ريال) به حروف
1
اراضی واقع درخیابان آیت ا...طالقانی تاعمق 10متر
133000
یکصد و سی وسه هزار    
2
اراضی واقع درخیابان هفده شهریورومیدان شهید نصیری لاری تا عمق 10متر
133000
یکصد و سی وسه هزار   
3
اراضی واقع در خیابان آیت ا... خامنه ای ازچهار راه میدان تاخیابان ساحلی تا عمق 10متر
61000
شصت  و یک هزار
4
اراضی واقع در خیابان مدرس شمالی تا عمق 10متر
83000
هشتاد وسه هزار
5
اراضی واقع در خیابان ساحلی تاعمق 10متر
45000
چهل  و پنج هزار    
6
اراضی واقع در خیابان های 20 متری
22000
بیست ودو هزار    
7
اراضی واقع در خیابان ها وکوچه های 12 متری وکمتر
10000
ده هزار
8
اراضی واقع در کوچه های کمتر از 8 متری
9000
نه هزار
 
منطقه 22 ب :
شمال: رودخانه
جنوب: میدان مدرس به طرف قلعه اژدها پیکر
شرق: : خیابان مدرس شمالی
غرب: زمینهای پشت قلعه اژدها پیکر وصحرای بگال تا آخرمحدوده غربی شهر
ردیف
شرح
ارزش هر متر مربع (ريال) به عدد
ارزش هر متر مربع (ريال) به حروف
1
اراضی واقع در خیابان مدرس شمالی  (از فلکه مدرس تا سه راه ساحلی )
75000
هفتاد و پنج هزار
2
اراضی واقع در خیابان قلعه اژدها پیکر
45000
چهل و پنج هزار    
3
اراضی واقع در خیابان های 20 متری
13500
سیزده هزار و پانصد     
4
اراضی واقع در خیابان ها و کو چه های 12 متری وکمتر
10000
ده هزار
5
اراضی واقع در کوچه های کمتر از 8 متری
9000
نه هزار
6
اراضی فاقد طرح
3300
سه هزار و سیصد
7
اراضی کشاورزی در این منطقه
330
سیصد و سی
 
 
ارزش اجاری املاک موضوع تبصره 2 ماده 54 قانون مالیات های مستقیم مصوب  (27/11/ 80 ) برای اجرا ازتاریخ 1/1/1391برای کلیۀ مناطق شهر لار وبخشهای مرکزی ،جویم،بنارویه وصحرای باغ به شرح ذیل تعیین گردید:
الف) شهر جدید لار:
                1-ارزش اجاره کلیۀ املاک مسکونی واقع در شهر جدید با قدر مطلق (ضریب)یک (1)تعیین گردید.
             2-ارزش اجارۀ املاک تجاری واقع در جهتین خیابان شرکت نفت( بلوک های 1و2 ) وهتل کوثر (بلوک1 ) وجهتین بلوار جوان وبلوار فرهنگ بشرح ذیل تعیین میگردد:
            1-2)ارزش املاک تجاری با حفظ حقوق سرقفلی برای مالک با قدر مطلق شش (6)تعیین گردید.
            2-2)ارزش املاک تجاری با حفظ حقوق سرقفلی برای مستاجر با قدر مطلق بیست درصد(20%)تعیین گردید
3- ارزش اجاره املاک تجاری واقع در بازار امام خمینی (ره)و جهتین بلوار دانشجو به شرح ذیل تعیین می گردد:
1-3)ارزش املاک تجاری با حفظ حقوق سر قفلی برای مالک با قدر مطلق هشت (8)تعیین گردید .
2-3)ارزش املاک تجاری با حفظ حقوق سر قفلی برای مستاجر با قدر مطلق سی درصد (30%)تعیین گردید .
            4 - ارزش اجاره املاک تجاری واقع در جهتین خیابانهای بیست متری ، سی متری و چهل متری به استثناء بند 2 فوق:
           1-4)ارزش املاک تجاری با حفظ حقوق سرقفلی برای مالک با قدر مطلق پنج(5)تعیین گردید.
            2-4)ارزش اجاره املاک تجاری با حفظ حقوق سرقفلی برای مستاجر با قدر مطلق بیست درصد(20%)تعیین گردید.
            5- ارزش اجارۀ املاک تجاری در کلیۀ مناطق شهر جدید به استثناء بندهای 2و3 به شرح ذیل تعیین گردید:
             1-5)ارزش املاک تجاری با حفظ حقوق سرقفلی برای مالک با قدر مطلق سه (3)تعیین گردید.
            2-5)ارزش املاک تجاری با حفظ حقوق سرقفلی برای مستاجر با قدر مطلق پانزده درصد(15%)تعیین گردید.
ب)شهر قدیم لار:
1-ارزش اجاره کلیۀ املاک مسکونی واقع در شهر قدیم با قدر مطلق (ضریب)یک (1)تعیین گردید.
2-ارزش اجارۀ املاک تجاری واقع در جبهۀ شمالی خیابان های آیت الله طالقانی ،میدان هفت تیر وهفده شهریوربشرح ذیل تعیین میگردد:
            1-2)ارزش املاک تجاری با حفظ حقوق سرقفلی برای مالک با قدر مطلق هفت(7)تعیین گردید.
            2-2)ارزش املاک تجاری با حفظ حقوق سرقفلی برای مستاجر با قدر مطلق پانزده درصد(15%)تعیین گردید.
 
3-ارزش اجارۀ  املاک تجاری واقع در جبهه جنوبی خیابان های آیت الله طالقانی ،میدان هفت تیر وهفده شهریوروجهتین خیابانهای مدرس شمالی تاسر خیابان ساحلی ومدرس جنوبی تا میدان سید عبد الحسین لاری (حوزۀ علمیه) بشرح ذیل تعیین میگردد:
 
            1-3)ارزش املاک تجاری با حفظ حقوق سرقفلی برای مالک با قدر مطلق پنج(5)تعیین گردید.
            2-3)ارزش املاک تجاری با حفظ حقوق سرقفلی برای مستاجر با قدر مطلق ده درصد(10%)تعیین گردید.
4)ارزش اجاره املاک تجاری درسایرخیابانها با حفظ حقوق سرقفلی برای مالک با قدر مطلق سه (3)وبا حفظ حقوق سرقفلی برای مستاجرده در صد (10%) تعیین گردید.
 5)ارزش اجاره تجاری در محلات با حفظ حقوق سرقفلی برای مالک با قدر مطلق دو(2)وبا حفظ حقوق سرقفلی برای مستاجر (10%)تعیین گردید.
 
توضیحات:
 
1-ارزش اجاره گاراژهاوکارگاه هایی که بیش از 50%عرصۀ آن فاقداعیانی است نسبت به ارزش عرصه بدون اعیان از 40% تخفیف برخوردار شوند.
2- ارزش عرصه واقع در بازارها،سراهاوتیمچه ها تابع ارزش عمق اول جبهۀ خیابان مربوطه میباشد.
3-ارزش اجاره واحدهای تجاری واقع در طبقات فوقانی وزیر زمین پس از کسر 30%نسبت به طبقه همکف محاسبه گردد.
4- قدرمطلق (ضریب) در نظر گرفته شده املاک تجاری با حفظ حقوق سرقفلی برای مالک در کلیۀ مناطق صرفا" تا عمق 5 متر قابل اجرا است.
-مازاد عمق 5 متر تا 10 متر باکسر 50% قدر مطلق مرتبط اعمال گردد.(در هر صورت از عدد( 1) کمتر نخواهد بود.
-مازاد برعمق10متر با کسر(70%)قدر مطلق مناطق مرتبط اعمال گردد.(در هرصورت از قدر مطلق اجاره املاک مسکونی منطقۀ ذیربط کمتر نخواهد بود.)
 
ارزش اجاره املاک از فرمول زیر محاسبه می گردد:
اجاره سالانه = قدر مطلق (ضریب)*ارزش معا ملاتی ملک
ضمنا"ضریب ارزش اجاری املاک مسکونی با کابری غیر مسکونی(مانند اداری ودفاتر شرکتها ومطب پزشکان و....) با افزایش 50% املاک مسکونی محاسبه گردد.
اجاره سالانه = 5/1 *قدر مطلق (ضریب) *ارزش معاملاتی ملک
         بنام  آنکه هستی نام  ازاو  یافت           فلک جنبش زمین آرام از او یافت
 
مصوب 1/12/ 1390
موضوع کمسیون ماده64 قانون مالیاتهای مستقیم
                                                                                  تاریخ اجراء
از 1/1/1391