نظر سنجی


مصوبات سال 1395

 
 
مساعدت در برگزاری مراسم گرامی داشت روز فناوری هسته ای
 
 
مساعدت  با هیئت رایت المهدی (عج) در برگزاری مراسم گرامی داشت روز فناوری هسته ای