نظر سنجی
 
 
زینل قنبری
لیسانس برق
رئیس شورا
 
 
 
 
اشکان عسکری
لیسانس – مدیریت دولتی
نائب رئیس شورا
 
 
 
رستم روانبخش
دکترای فلسفه علم و فناوری
رئیس کمیسیون فرهنگی واجتماعی
 
 
 
 
خلیل نامدار
لیسانس حقوق قضایی
 رئیس کمیسیون حقوقی
 
 
 
 
مصطفی بینا
لیسانس عمران
رئیس کمیسیون عمران و رفاهی
 
 
 
 
حامد مقدم
ارشد شهرسازی
رئیس کمیسیون اقتصادی
 
 
 
سحریادگارفرد
ارشد شهرسازی
رئیس کمیسیون بانوان وآموزش