نظر سنجی
 
وجه تسميه
در ميان انبوه منابع تاريخي ، كهن ترين نوشته اي كه در آن از لار ياد شده است مي توان از «كارنامه اردشير بابكان» كه بي شك از ادبيات اصيل دوره ساساني و احتمالا متعلق به عصر انوشيروان مي باشد نام برد .
دراين كتاب نام لار بصورت «كلال» ضبط شده است . طبري مورخ بزرگ قرن اوليه اسلامي بنا به استناد (خداي نامه) در كتاب (تاريخ الرسل والملوك) بطور اجمال از لشكر كشي اردشير به (الار) صحبت رانده است . بدين ترتيب موجوديت اين مرز وبوم – با همه اختصار و ابهام – در نوشته هاي پيش از اسلام راه يافته و به اثبات رسيده است . اگر چه ضبط نام «لار» بين مورخين قرون اوليه اسلامي مختلف آمده و به اشكال گوناگون كجاران –كلال – الار – ايراهستان – خوزيهراستان – خوجهراستان – ثبت شده است ، اما با اين همه مي توان دلايل و شواهد تاريخي متقن بر موجوديت سياسي آن پيش از اسلام بدست داد هر چند تعيين نقطه مكاني دقيق آن فعلا امكان پذير نيست . استاد سخن پارسي حكيم ابوالقاسم فردوسي در بيان سلطنت اردشير ، ماجراي هفتواد و درگيري او را با شاه ساساني در منطقه كجاران – كه بدلايل عديده تاريخي منطبق با لارستان كنوني است – را آورده است .     
 
         زشهر كجاران به در ياي پارس                تو گوئي به بالا وپهنـاي پارس
         يكي شهر بد تنگ و مردم بسي                زكوشش بدي خوردن هر كسي    
 
موقعيت،‌ وسعت و تقسيمات سياسي
شهرستان لارستان از شهرستان هاي استان فارس، به مركزيت شهر لار است. مساحت این شهرستان 14142 کیلومتر مربع است و این شهرستان دارای 6 بخش، 8 شهر و 13 دهستان است. این شهرستان وسيع ترين شهرستان استان فارس است كه حدود 12 درصد از مساحت استان را شامل مي شود و ارتفاع متوسط آن از سطح دريا 900 متر است.
 
جمعیت
جمعیت استان فارس بر اساس سر شماري عمومي 1390، برابر 4596658  ميليون نفر است و ميزان شهر نشيني در اين منطقه برابر 59/67 درصد است. جمعیت شهرستان لار نیز 226879 نفر است و میزان شهرنشینی شهرستان 63/58 درصد است. شهر لار در طبقه شهرهاي متوسط استان قرار دارد. تراکم جمعیت در شهرستان لارستان 1/16 نفر در کیلومتر مربع است.
 
اشتغال و بیکاری
در استان فارس 8/30 درصد از كل جمعيت را شاغلان تشكيل مي‌دهند، به اين ترتيب بار معيشت كه رابطه کل جمعيت به جمعیت شاغل را نشان مي‌دهد برابر2/2 نفر است.
درشهرستان لارستان عليرغم بيشتر بودن بار معيشت ميزان بيكاري كمتري مشاهده مي شود كه می تواند حاكي از شرايط بهتر اقتصادي و اشتغال دراين شهرستان باشد.
 
                                                          وضع موجود شهر لار
  موقعيت جغرافيايي شهر لار
شهر لار در '20 ْ54 طول شرقي و '41 ْ27 عرض شمالي واقع شده است. شهر لار از نظر تقسيمات سياسي، مرکز شهرستان لار در جنوب استان فارس و در بخش مرکزی این شهرستان واقع است. این شهر ‌در مسير ارتباطي مركز استان شيراز به استان هرمزگان قرار گرفته و مركز خدمات تجاري‌،‌ كشاورزي و رفاهي شهرستان لار به حساب مي آيد.
شهر لار كه از شهرهاي قديمي فارس است در سال 1339 در اثر زلزله آسيب فراوان ديد و براي بازسازي شهر در قسمت غربي شهر و چندكيلومتر دورتر از خرابه هاي شهر قديم، شهر جديد لار ساخته شد. اين دوقسمت كه شهر قدیم و شهر جديد ناميده مي شوند امروزه مجموعه شهر لار را تشكيل مي دهند.
 
زمين شناسي
زمين هاي شهر و اطراف آن با توجه به استقرار شهر در بخشي از كوهپايه هاي رشته كوه زاگرس از ويژگي هاي ساختي اين ناحيه كوهستاني برخوردارند.تشكيلات زمين شناسي شهر لار و اطراف آن شامل تشكيلات نسبتاً جوان مربـــوط به دوران هاي سوم و چهارم است.
 
خاك شناسی
شهر لار و اطراف آن در تيپ دشت هاي دامنه اي قرار گرفته است و خاک ها در بعضي قسمت ها داراي شوري كم تا متوسط است. اين اراضي به علت شوري ،‌ قابليت چنداني ندارند. از لحاظ استفاده فعلي كشت زراعت هاي آبي و ديم توام با مناطق آيش گذاشته شده در آن ها با بازده متوسط انجـــام مي گيرد. چراگاه ها به صورت دائمي، فصلي يا اتفاقي مورد بهره برداري است.
 
زلزله
شهر لار و منطقه لارستان از زلزله خيز ترين مناطق ايران است. محدوده لارستان مكان زلزله هايي با شدت بيش از 5 و تا 7 ريشتر است. در زمان هاي گذشته در اين ناحيه زلزله هايي اتفاق افتاده كه با ويراني و مرگ و مير زياد توام بوده است،‌ زلزله هاي سال 1335،‌1339 و 1340 گواهي بر اين مدعاست.
 
آب و هوا
شهر لار علي رغم اين كه از لحاظ مكاني نزديكي به خليج فارس است ولي به علت قرار گيري بين رشته كوه هاي زاگرس، از آب هاي خليج فارس تقريباً‌ هيچ بهره اي نبرده است، داراي آب و هواي گرم بوده و در منطقه خشك استان واقع است.
 
الف) درجه حرارت
به طور كلي شرايط جوي شهر لار گرم است و درجه حرارت به ندرت زير صفر درجه سانتي گراد مي رسد. بر اساس آمار هواشناسی ایستگاه سینوپتیک لار در سال 1389، تعداد کل روزهای یخبندان 3 روز و مجموع ساعات آفتابی 3514 ساعت است.
در سال 1389، متوسط دماي هوا در شهر لار 2/24 درجه سانتيگراد و متوسط حداكثر و حداقل دما به ترتيب 6/32 و 7/15 درجه سانتيگراد بوده است.
 
ب) رطوبت
ميزان رطوبت شهر لار ،‌ به دليل وزش بادهايي كه از جانب كويرهاي عربستان سعودي به ناحيه جنوبي ايران در منطقه لار مي وزد و داراي حداقل بخار ممكن هستند،‌ پائين است كه اين عوامل باعث خشك بودن و گرم بودن بيش از حد هوا مي گردد. متوسط رطوبت هوا در سال 1389، 25/46 درصد است.
 
ج) بارندگي
با توجه به قرار گيري شهر لار در اقليم گرم و خشك داراي بارش كم است. طبق آمار هواشناسي 1389، مجموع بارندگي سالانه لار 6/169 ميليمتر و متوسط بارندگي ماهانه در شهر لار 2/14 ميليمتر بوده است.
 
د) باد
در ماههاي فروردین و تير شهر با حداكثر سرعت وزش باد مواجه است.
 
خصوصيات جمعيتي و ترکیب آن
تحولات جمعيت و خانوار شهر لار
سال
تعداد
بعد
رشد سالانه
 
جمعیت
خانوار
خانوار
جمعیت %
1345
21576
3993
5.4
 
1355
25698
4694
5.5
1.7
1365
37923
8535
4.4
3.9
1375
51690
10652
4.9
3.1
1385
54688
12928
4.2
0.6
میانگین رشد سالانه 85-1345
2.7
ماخذ : مرکز آمار ایران، سرشماری های عمومی.
 
 
نمودار شاخص نسبت جنسی جمعیت شهرلار،  سال 1385
 
هرم سنی جمعیت شهرلار -  سال 1385
 
 
جدول عوامل تغييرات جمعيت شهر لار، 85-1365
سال ها
كل
رشد سالانه
عوامل رشد
جمعيت
درهزار
طبيعي
مهاجرت خالص
1365
37923
 
 
 
1375
51690
31.0
13.4
17.6
1385
54688
0.56
10.7
-10.1
 
 
جدول تحولات شاخص ها و میزان های تغییرات جمعيت در شهر لار
علایم
شرح میزان ها
واحد
سال
اختصاری
و شاخص ها
سنجش
1365
1375
1385
G R R
میزان خالص تجدید نسل
فرزند دختر
1.78
0.93
0.76
T F R
متوسط تعداد فرزندان هر مادر
تعداد فرزندان
3.64
1.91
1.56
G F R
میزان باروری عمومی
در هزار
118.7
62.1
50.7
E O
طول متوسط عمـــر
سال
62.5
65.0
67.5
C B R
میزان خام ولادت سالانه
درهزار
35.6
18.6
15.2
C D R
میزان خام مرگ و میر سالانه
درهزار
6.5
5.2
4.5
N I R
میزان سالانه رشد طبیعی جمعیت
درهزار
29.1
13.4
10.7
 
 
 
 
ویژگی های اقتصادي
جدول ميزان ها و شاخص هاي اقتصادي شهر لار 1385
شرح
مرد و زن
مرد
زن
كل جمعيت
54688
28297
26391
جمعيت فعال
18049
15427
2622
شاغلان
16970
14643
2327
بيكاران
1079
784
295
ميزان عمومي فعاليت
33.0
54.5
9.9
ميزان اشتغال
94.0
94.9
88.7
ميزان بيكاري
6.0
5.1
11.3
 
 
ميزان مشاركت زنان در اشتغال
13.7
 
 
نمودار ساختار اشتغال در شهر لار، 1385
ميزان خالص بار تكفل
2.2