نظر سنجی
:::مصوبات شورا:::
طرح ساماندهی بافت فرسوده شهرلار

طرح ساماندهی بافت فرسوده شهرلار

موضوع طرح ساماندهی بافت فرسوده شهرلار و  همچنین تملک پلاکهای غرب و جنوب در ضلع غربی بازار قیصریه ، همچنین پلاکهای واقع در شرق سردر شمالی بازار قیصریه  در  جلسه شماره پنج مورخ 92/6/24 شورای اسلامی شهر لار مطرح و باستناد ردیف 5 صورتجلسه مقرر گردید با تامین منابع مالی تملک و توافق صورت پذیرد.
23 ارديبهشت 1393 - 12:31:45
تفریغ بودجه سال مالی 87 و 88 و 89 و 90 شهرداری به تصویب رسید

تفریغ بودجه سال مالی 87 و 88 و 89 و 90 شهرداری به تصویب رسید

پس از هر سال مالی شهرداری موظف است که حداکثر تا اردیبهشت ماه سال بعد نسبت به ارائه تفریغ بودجه به شورا اقدام و شورای شهر به استناد بند 10 ماده 71 قانون شوراها ، آن را بررسی و تصویب نماید .
28 آذر 1391 - 00:02:05
گزارش حسابرسی شهرداری در سال 88 و 89 به تصویب رسید

گزارش حسابرسی شهرداری در سال 88 و 89 به تصویب رسید

     شورای اسلامی شهر لار به استناد بند 30 ماده 71 قانون شوراها اصلاحی 6/7/82 موظف است به منظور نظارت بر حسن اداره امور مالي شهرداري و كليه سازمانها ، مؤسسات ، شركتهاي وابسته و تابعه شهرداري و حفظ سرمايه ، دارايي ها ، اموال عمومي و اختصاصي شهرداري ، همچنين نظارت بر حساب درآمد و هزينه آنها با انتخاب حسابرس رسمي و اعلام موارد نقض و تخلف به شهردار و پيگيريهاي لازم براساس مقررات قانونی انجام دهد .
27 آذر 1391 - 23:43:05
صورت جامع درآمد و هزینه شهرداری در شش ماه اول سال 91 تائید شد

صورت جامع درآمد و هزینه شهرداری در شش ماه اول سال 91 تائید شد

در جلسه شماره 476 به تاریخ 29/7/91 صورت جامع درآمد وهزینه شش ماه اول سال 91 شهرداری مور تائید قرار گرفت .
27 آذر 1391 - 23:19:19